Bestillingsbetingelser

Bestillingsbetingelser

SpotRate henvender sig til Dania Connects kunder og samarbejdspartnere, som har fået oprettet et login. Har du ikke et login, bedes du kontakte os. Via hjemmesiden kan du bestille eksport containerkørsler på almindelig chassis til spotpriser. Alle nævnte priser er ALL IN, men eksklusive moms. SpotRate kan kun anvendes af erhvervskunder med gyldigt CVR nummer.

Vi stiller ledige dry containere til rådighed, som ind til kl. 14:00 kan bookes til oplæsning i de respektive anførte postnummerintervaller. Der kan ikke garanteres for godkendt containerstandard til fødevareoplæsning. Containerne på spotrate.dk må ikke anvendes til læsning af skrot, da dette kræver direkte accept fra de respektive rederier. Alle læsninger skal være direkte læsninger og foretages på den næstfølgende hverdag på et af Dania Connect angivet tidsinterval mellem kl. 07:00 og kl. 14:00.

Bestilling skal foretages senest kl. 14:00 dagen før ønsket oplæsning.

For yderligere information venligst kontakt Dania Connect på dania@daniaconnect.dk

Priser

Indleveringshavn: København

Postnummer interval Spotrate pris KBH*
1000 – 2999 600,-
3000 – 4099 og 4600 750,-
4100 – 4799 1000,-
4800 – 4999 1.500,-

*    KBH = København. Undtaget Bornholm

Indleveringshavn: Aarhus og Fredericia

Postnummer interval Spotrate pris AAR** Spotrate pris FRC***
5000 – 5899 1.200,- 600,-
5900 – 5999 1.500,- 1.000,-
6000 – 6199 900,- 600,-
6200 – 6799 1.500,- 1.000,-
6800 – 6999 1.000,- 1.000,-
7000 – 7199 750,- 500,-
7200 – 7599 900,- 900,-
7600 – 7999 1.200,- 1.500,-
8000 – 8399 500,- 750,-
8400 – 8599 750,- 1.200,-
8600 – 8799 750,- 750,-
8800 – 8999 900,- 1.200,-
9000 – 9699 1.200,- 1.800,-
9700 – 9999 1.500,- 2.000,-

**    AAR = Aarhus
***  FRC = Fredericia

Standardvilkår for DANIA CONNECT A/S

(i det følgende kaldet transportøren)

1. Afsenderens ansvar for oplysninger og dokumenter

Transportkøber skal forsyne transportøren med alle relevante oplysninger til brug for transportens udførelse, herunder oplysning om godsets art, mængde, bruttovægt, dimensioner, afleverings- og modtagelsessted, tidspunkt for afhentning og aflevering, samt alle øvrige oplysninger til brug for kørselsplanlægningen. Transportkøber skal endvidere forsyne Transportøren med alle nødvendige ledsagerdokumenter relaterende sig til godset, herunder eventuelle tolddokumenter, ADR-dokumenter, veterinærdokumenter m.v.. Transportkøberen skal give Transportøren korrekt og detaljeret instruktion vedrørende dokumentbehandlingen, herunder om dokumenterne skal stemples og hvor dokumenterne skal stemples og afsluttes.
Transportkøber er ansvarlig for urigtige, uklare og ufuldstændige oplysninger og dokumenter. Ved mangelfulde eller forkerte oplysninger eller instruktioner kan transportøren desuden opkræve et særskilt ekspeditionsgebyr.
Korrekt toldstatus ved restitutionsvarer skal altid oplyses. I tilfælde af at det transporterede gods er en importvare, skal korrekt varebetegnelse, værdi og varekode fremgå af tolddokumenterne fremlægges for hver enkelt post.
Transportkøber skal i god tid før transportens starttidspunkt, hvori der indgår en container, der har overmål eller overvægt, eller ved transport af farligt gods, meddele dette til transportøren, således at Transportøren har mulighed for at indrette transporten herefter samt søge tilladelse hos relevante myndigheder.
Er ovennævnte oplysninger ikke stillet til rådighed for Transportøren, hæfter Transportkøber for alle omkostninger og tab som påføres Transportøren i forbindelse hermed eller som Transportøren må udrede til tredjemand. Derudover hæfter Transportkøber alene for varerejers eventuelle direkte som indirekte tab på grund af manglende oplysninger til Transportøren.

2. Transportens udførelse

Transportøren er forpligtet til benytte personel, der har den nødvendige uddannelse til at udføre de aftalte opgaver.
Transportkøber er ansvarlig for klarmelding af container til afhentning (ved drop). Klarmelding foretages pr. mail eller via vores hjemmeside: daniaconnect.dk/da/kontakt/klarmeld-container. Efter endt tømning, eller ved klarmelding af henstillede containere, må der påregnes op til 2 arbejdsdage/48 timer til indlevering af container på depot/terminal.

3. Læsning/losning

Transportkøber har ansvaret for, at læsning/losning og surring er foretaget forsvarligt. Stuvningen og sikringen af godset i containerne skal opfylde kravene i IMO/ILO/UN ECE Guidelines for packing of cargo transport Units (CTU’s) 1997-udgaven.
Transportøren er fri for ansvar, hvis bortkomsten eller beskadigelsen eller uheld skyldes de særlige farer, der er forbundet med manglende eller mangelfuld indpakning af gods eller kan henføres til behandling, læsning, stuvning eller aflæsning af containeren udført af afsenderen eller modtageren eller personer, der handler på deres vegne. Transportkøber er fuld erstatningsansvarlig for et hvert tab, der påføres transportøren, som kan henføres til mangelfuld eller ukorrekt indpakning, læsning eller stuvning af containeren

4. Containerstandard

Transportøren afhenter og leverer Transportkøberens egne containere eller containere der er udleveret af en 3. part efter aftale med og ordre fra Transportkøberen. Aftale om udstyrets standard, mål og vægt aftales mellem Transportkøber, det pågældende rederi og den terminal/depot der forestår den fysiske udlevering af containeren, og skal meddeles Transportøren.
Transportørens chauffør foretager en visuel inspektion af, om containeren overholder den mellem rederi, terminal og
Transportkøber aftalte standard. Transportøren har intet ansvar for om containeren overholder den aftalte standard.
Såfremt der udleveres udstyr, som ikke overholder den aftalte standard hæfter Transportkøber for enhver omkostning som
påføres Transportøren som følge heraf. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, omkostninger som følge af medgået tid (over 30 minutter på terminalen) og eventuel kørsel, såfremt Transportkøber afviser en container med fejl eller mangler som Transportørens chauffør ikke har kunnet observere ved almindelig visuel inspektion.

5. Fragtbetaling:

Den aftalte pris for opgaven indeholder de almindelige forbundne omkostninger og udgifter ved udførelsen af opgaven
Transportøren har ret til særskilt vederlag for yderligere arbejde og omkostninger, så som omkostninger ved udfærdigelse af toldpapirer og varelicenser. Alle oplyste priser er eksklusiv den til en hver tid gældende momssats.
Transportøren forpligter sig til at tegne sædvanlig fragtføreransvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, der mindst dækker ansvaret i henhold til CMR-loven og NSAB 2015. Endvidere er transportøren forpligtet til at holde det i forbindelse med transporten anvendte materiel ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.

Tegning af vareforsikring påhviler transportkøber. Der gøres opmærksom på at Transportørens ansvar er begrænset efter CMRreglerne, NSAB 2015 samt efter øvrige præceptive transportretlige regler der måtte gælde for den pågældende transport, hvorfor Transportkøber opfordres til at tegne en separat vareforsikring.
Transportkøber er ikke berettiget til at modregne i Transportørens krav på fragt eller andet vederlag.

6. Ventetid

Transportkøber er ansvarlig for ventetid som Transportøren får ved grænseovergange, toldsteder eller andet steds på grund af fejl eller mangler der kan tilskrives Transportkøber eller tredjemand, der handler på dennes vegne, herunder, men ikke begrænset til, mangelfulde eller fejlagtige tolddokumenter, fejlagtigt oplyste toldsteder og toldreferencer. Transportkøber er ligeledes ansvarlig for ventetid i tilfælde af, at aftalt tid for ind- eller udlevering af containere på terminaler eller aftalt læsse/lossetid for gods overskrides.
Alle priser kalkuleres ud fra, at der er en samlet ekspeditionstid ved terminaler og container depoter på maksimalt 30 minutter.
Yderligere ventetid afregnes separat efter gældende ventetidssats.

7. Pladsforhold

Transportkøber er altid ansvarlig at der er plads til det køretøj der skal anvendes til opgaven. Specielt ved kørsel at flyttegodscontainere samt salgscontainere er der ofte problemer med plads- og tilkørselsforholdene. Transportkøbet er ansvarlig for at informere stedet for afhentning og levering om pladskrav. Såfremt opstillingspladsen ikke er klar, herunder ryddet for parkerede biler m.m., er transportkøber ansvarlig for betaling af den ventetid der måtte opstå, uden fradrag.
Der gøres særligt opmærksom på, at færdsel over fortov og flisebelægninger udelukkende foregår på Transportkøbers ansvar.
Chaufføren kan kræve en ”skadesfriholdelseserklæring” fra stedet for afhentning eller levering. Vi gør opmærksom på, at vore sideloaders udelukkende aflæsser til venstre side i kørselsretningen, og såfremt containeren skal vendes på stedet, opkræves der særskilt DKK 750,00.

8. Ansvarsbegrænsning

Samtlige opgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. I det omfang CMR-loven ikke er til hinder herfor, finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) yderligere anvendelse, dog med undtagelse af § 1, og uanset at Transportør ikke er medlem af Nordisk Speditørforbund eller et nationalt speditør forbund herunder. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2015 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 for hver opgave dog totalt SDR 500.000,00 for én og samme hændelse. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2015 § 25, litra A, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager for skader indtruffet ved samme hændelse. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 28, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret og tilbageholdsret, efter NSAB 2015 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2015 § 11.

9. Overdragelse af transportopgaver

Transportøren er berettiget til at anvende undervognmænd til udførelse af transporterne, idet Transportøren dog forpligter sig til at overdrage transportopgaver til vognmænd, der opfylder samme krav som Transportøren med hensyn til forsikringer, tilladelser, certifikater m.v.

10. Statslige indgreb

Der tages forbehold for at der kan pålægges yderligere tillæg i prisen som følge af ekstraomkostninger, der følger af statslige indgreb uden for Transportørens kontrol, herunder tvangsruter, vægtbegrænsninger, miljøzoner m.v., som påvirker vort omkostningsniveau på den enkelte kørsel.

11. Værneting
Dansk ret er gældende for alle aftale, og enhver tvist mellem parterne afgøres ved Transportørens værneting.

12. Gyldighed

Hvis et vilkår eller en del af et vilkår, anses for at være ugyldigt, ulovligt eller uigennemførligt under den gældende lovgivning, skal det ugyldige vilkår eller den ugyldige del af vilkåret anses for slettet, og resten skal anses for fuldt ud gældende.